1 Τα γοναδοτρόφα αδενώματα που υπερεκκρίνουν γοναδοτροφίνες είναι σπάνια, συνήθως δεν σχετίζονται με υπογοναδισμό (αμηνόρροια) και γίνονται αντιληπτά από τα συμπτώματα που προκαλούν (κεφαλαλγίες, διαταραχές οπτικών πεδίων), λόγω αυξημένου μεγέθους. Κάποια από αυτά εκκρίνουν μόνο α-subunit και όχι γοναδοτροφίνες. Σημειώνεται ότι ένα μικρό ποσοστό των γοναδοτρόφων αδενωμάτων σχετίζεται με υπερέκκριση γοναδοτροφινών ή/και α-subunit. Είναι απαραίτητος ο έλεγχος με MRI εγκεφάλου και προσωπικού κρανίου, λόγω της εξαιρετικά σπάνιας περίπτωσης παραγωγής FSH από έκτοπο υποφυσιακό αδένωμα.

2 Τα συμπτώματα ανεπάρκειας οιστρογόνων μπορεί να απουσιάζουν στο 50% των περιπτώσεων, αλλά αυτό δεν πρέπει να απομακρύνει από τη διάγνωση.

3Φάρμακα που προκαλούν καταστροφή ωοθηκών: χλωραμβουκίλη, χημειοθεραπευτικά μουστάρδας, κυκλοφωσφαμίδη, βουσουλφάνη, προκαρβαζίνη, μεχλωραιθαμίνη, χλωραιθυλαμίνη, αλκυλιωτικοί παράγοντες. Φάρμακα που σχετίζονται πιθανώς με καταστροφή των ωοθηκών: δοξορουμπικίνη, βινμπλαστίνη, κυτοσίνη-αραβινοσίδη, πλατίνα, ετεποσίδη, καρμουστίνη, λομουστίνη, ανθρακυκλίνη, αλκαλοειδή βίνκα, βαρέα μέταλλα, αντιμεταβολίτες, νιτροσουρία, ποδοξυφυλλίνη. Σπάνια προκαλούν καταστροφή ωοθηκών: μεθοτρεξάτη, 5-φλουοροουρακίλη, 6-μερκαπτοπουρίνη, βινκριστίνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Daneshdoost L, et al. Recognition of gonadotroph adenomas in women. N Engl J Med 1992; 326:179.

2. Heitz PU, et al. Glycoprotein-hormone alpha-chain production by pancreatic endocrine tumors: a specific marker of malignancy. Immunocytochemical analysis of tumors of 155 patients. Cancer 1983; 51:277.

3. Kitajiri S, et al. A case report of FSH-producing nasal ectopic pituitary adenoma extending to the frontal cranial fossa. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126:782.

4. Marozzi A, et al. Association between idiopathic premature ovarian failure and fragile X premutation. Hum Reprod 2000; 15:197.