1 εφο: εντός φυσιολογικών ορίων

2 ΥΣΓ: υστερο-σαλπιγγοφραφία

3 ΣΥΕ: συγγενής υπερπλασία επινεφριδίων

4 US: υπερηχογράφημα (ultrasound)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Reindollar RH, et al. Adult-onset amenorrhea: a study of 262 patients. Am J Obstet Gynecol 1986; 155:531.

2. Speroff L, et al. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams & Wilkins, 6th Edition, 1999, chapter 11: Amenorrhea.

3. Laughlin GA, et al. Nutritional and endocrine-metabolic aberrations in women with functional hypothalamic amenorrhea. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:25.

4. Martin KA, et al. Evaluation and treatment of hirsutism in premenopausal women: an endocrine societyclinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93:1105.

5. Roberts-Wilson TK, et al. Using an algorithmic approach to secondary amenorrhea: Avoiding diagnostic error. Clin Chem Acta 2013; 423:56.